آکادمی بتن

بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻛﻤﻴﺘﻪ 306 اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺘﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل :2010

زﻣﺎنی ﻫﻮا ﺳﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ:

 1. دﻣﺎی ﻫﻮا، ﻛﻤﺘﺮ از 4ᵒF (4ᵒC) ﺑﺎﺷﺪ
 2. اﻧﺘﻈﺎر رود در ﻃﻮل دوره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ، ﻛﻤﺘﺮ از 40ᵒF (4ᵒC) ﺷﻮد

ﻃﺒﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣلی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳﺎل :1392

زﻣﺎنی ﻫﻮا ﺳﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ طی ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮالی :

1-متوسط روزانه دمای هوا در شبانه روز کمتر از 5 درجه سانتی گراد باشد

2-دمای هوا برای بیشتر از نصف روز از 10 درجه سانتی گراد بیشتر نباشد

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮای ﺳﺮد ﺑﺮ ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه

 • اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﮔﻴﺮش
 • ﻳﺦ زدگی ﺑﺘﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎزه
 • اﺣﺘﻤﺎل ﻳﺦ زدن و ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺳﺨﺖ ﺷﺪن
 • ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت
 • ﺗﺮكﺧﻮردگی ﺑﺘﻦ

 ﺑﺮای ﺑﺘﻦرﻳﺰی در ﻫﻮای ﺳﺮد ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟

 1. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺦزدن

اﻟﻒ- ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ

 ﺳﻴﻤﺎن:

 • میﺗﻮان از ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎن آﻣﻴﺨﺘﻪ  (ﻧﻮع B) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .(JSCE)
 • از ﺳﻴﻤﺎن ﻧﻮع 3 ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﻴﻪ زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد (ﻣﻘﺮرات ﻣلی)
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎنﻫﺎی آﻣﻴﺨﺘﻪ،ﺑﻪ وﻳـﮋه ﺳـﻴﻤﺎن ﭘـﻮزوﻻنی، در ﺑـﺘﻦرﻳـﺰی در ﻫـﻮای ﺳـﺮد ﺗﻮﺻـﻴﻪ نمیﺷﻮد (ﻣﻘﺮرات ﻣلی)
 • در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮكﺧﻮردگی، میﺗﻮان از ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﻴﻪ زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
 • ﺳﻴﻤﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺮارت داده ﺷﻮد .(JSCE)

ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ:

 • ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی ﺣﺎوی ﻳﺦ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎیﻳﺦزده در ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد .(JSCE)
 • ﺗﻮده ﻳﺦزده ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 75 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، اﻏﻠﺐ در زﻣﺎن اﺧﺘﻼط و ﺣﻤﻞ ﺑﺘﻦ، ذوب ﻧﻤـﻲﺷـﻮﻧﺪ و در ﺑـﺘﻦ ﺑﺎقی میﻣﺎﻧﻨﺪ.
 • ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻳﺦزدن ﻳﺎ ورود ﻳﺦ در آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 • زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺮف و ﺗﻮدهﻫﺎي ﻳﺦزده در ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻮای ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺘـﺪل اﺳـﺖ، ﻻزم ﻧﻴﺴـﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨگی ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﺑﺮاي ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺑﺘﻦ، ﺗﻨﻬﺎ آب و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﮔﺮم ﺷﻮد .(JSCE)
 • ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮔﺮم ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻚﺷﺪن آﻧﻬـﺎ ﻧﺸـﻮد (JSCE).
 • اﮔﺮ دﻣﺎی ﻫﻮا زﻳﺮ 4- درﺟﻪ ﺳﺎنتیﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ و دﻣﺎی آب ﺗﺎ 60 درﺟﻪ ﺳﺎﻧتیﮔﺮاد ﮔﺮم ﺷﻮد، ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨگی ﺗﺎ دﻣﺎی 15 درﺟﻪ ﺳﺎنتیﮔﺮاد ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ.

آب:

 • دﻣﺎی آب ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و در ﺗﻤﺎس ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ ﺳـﻴﻤﺎن ﻗـﺮار ﻧﮕﻴـﺮد. ﺑﺎﻳـﺪ از ﺗﻤـﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آب ﮔﺮم ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﻴﺶ از 40 درﺟﻪ ﺳﺎنتیﮔﺮاد و ﺳﻴﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮیﺷﻮد.
 • ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آب و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دﻣﺎی ﻣﺨﻠﻮط آﻧﻬـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻳـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ از 40 درﺟﻪ ﺳﺎنتیﮔﺮاد ﺷﻮد.

ﻣﻮاد اﻓﺰودنی :

 • ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻳﺦ و ﻣﻮاد ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ، در ﺻﻮرتی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﻣـﻮرد ﺑﺮرسی و ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.(JSCE)
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻛﺎﻫﻨﺪه آب ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺦزدن میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .(JSCE)
 • ﻣﻮاد اﻓﺰودنی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻳﺦ، ﻣﻮاد ﻣﻘـﺎوم در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻳـﺦزدﮔـﻲ، ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨـﺪه ﮔﻴـﺮش، ﺣﺒﺎﺑﺴﺎز، ﻣﻮاد ﻛﺎﻫﻨﺪه آب میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺘﻦرﻳﺰی در ﻫﻮای ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ (JSCE).
 • ﻣﻮاد اﻓﺰودنی ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺘﻦ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ.(JSCE)
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺣﺒﺎﺑﺴﺎز و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﺑـﺎ ﺣﺒـﺎب ﻫـﻮا ﺑـﺮای ﺑـﺘﻦﻫـﺎییﻛـﻪ در ﻣﻌـﺮض رﻃﻮﺑـﺖ و ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ذوب و ﻳﺦ در دوره ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮار می ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ .(ACI)
 • ﺗﻤﺎس ﻣﻮاد ﺣﺒﺎﺑﺴﺎز ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرایی آن میﺷﻮد.

ﻣﻮاد اﻓﺰودنی ﺗﺴﺮﻳﻊﻛﻨﻨﺪه:

 • ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ
 • زودﮔﻴﺮی ﻛﻪ بخشی از آن، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ
 • زودﮔﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻛﻠﺮاﻳﺪی(ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 0.05 درﺻﺪ)
 • زودﮔﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻛﻠﺮاﻳﺪی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ دﻣﺎي زﻳﺮ ﺻﻔﺮ (ﺗﺎ 5- درﺟﻪ ﺳـﺎنتیﮔـﺮاد) ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻴﺘـﺮات ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺗﻴﻮﺳﻴﻮﻧﺎت ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﺮﺑﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻓﺮﻣﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ

ب- ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ

 • ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﻴﺐ ﻧﺎشی از ﻳﺦ زدن اوﻟﻴﻪ، ﻣﻘﺪار آب ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن (ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻛﺎرایی ( ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ JSCE) و (ACI)
 • از ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد (ACI)
 • ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن از 0.5 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد (ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ)

پ- ﺗﻮﻟﻴﺪ

 • دﻣﺎی ﺑﺘﻦ درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﻼط ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪیﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺑﺘﻦرﻳﺰی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 • دﻣﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهایی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻴﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻴﻤﺎن ﻧﺸﻮد. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، می ﺗﻮان ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺎﻣﻞ اول ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم آب ﮔﺮم، ﺳﭙﺲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ درﺷـﺖ، ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ رﻳﺰ، ﺳﻴﻤﺎن، و در آﺧﺮ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎبقی آب ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ.
 • دﻣﺎی ﺑﺘﻦ در زﻣﺎن اﺧﺘﻼط ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ از ﻫﺮ ﺑﭻ ﺑﻪ ﺑﭻ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

 ت- ﺣﻤﻞ

ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺣﻤﻞ و رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺖ دﻣﺎی آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳـﺪ. اﻳـﻦ ﻛـﺎر میﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و رﻳﺨﺘﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 ث- اﺟﺮا

 • در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﺘﻦ روی زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺘﻪ میﺷﻮد، اﮔﺮ زﻣﻴﻦ ﻳﺦ زده ﺑﺎﺷﺪ، دﻣﺎی ﺑﺘﻦ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ اﻓـﺖ میﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻣﻴﻦ ﻳﺦ زده ذوب ﺷﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺘﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻨﺪ.
 • در ﺷﺮایطی ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻗﺒﻼ ﻳﺦ زده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺘﻦرﻳﺰی، ﻳﺦﻫﺎ ذوب ﺷﻮد.
 • ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮف/ﻳﺦ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐ در زﻣﺎن اﺟﺮا ﻧﭽﺴﺒﻴﺪه اﺳﺖ.
 • دﻣﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﻗﺎﻟﺐ، ﻧﺒﺎﻳﺪ 5 درﺟﻪ ﺳﺎنتیﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ 8 درﺟﻪ ﺳﺎنتیﮔـﺮاد ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻮده ﺑﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ .(ACI)
 • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻣﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺟﺎنبی ﻗﺎﻟﺐ میﺷﻮد، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎفی در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺘﻦرﻳﺰی و ارﺗﻔﺎع ﺑﺘﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
 • اﺳﭙﺮی ﻛﺮدن آب ﻳﺎ ﺑﺨﺎر ﮔﺮم روی ﺑﺪﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ و ﺣﺎﺋﻞﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ذوب ﺷﺪن ﺑﺮف/ﻳﺦ میﺷﻮد.
 • دﻣﺎیﺑﺘﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ 7ﺗﺎ 21 درﺟﻪ ﺳﺎنتیﮔﺮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد ﻣﻘﻄـﻊ ﺑـﺘﻦرﻳـﺰی و ﺷﺮاﻳﻂمحیطی و در ﻫﻨﮕﺎم رﻳﺨﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ 5 ﺗﺎ 13درﺟﻪ ﺳﺎنتیﮔﺮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺘﻦرﻳـﺰی ﺑﺎﺷﺪ (ACI).

ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ:

 • روش و ﻣﺪت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎی ﻫﻮای ﻣﺤﻴﻂ، ﻃﺮح اﺧـﺘﻼط ﺑـﺘﻦ، ﻧﻮع و اﻧﺪازه ﺳﺎزه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.
 • در اﺻﻞ، دوره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد، زﻳﺮا ﻧﻮع ﺳـﻴﻤﺎن، ﻃـﺮح اﺧـﺘﻼط و دﻣـﺎی ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ، دوره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮایﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری اوﻟﻴﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار می دﻫﺪ.
 • ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، در طی زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ، دﻣﺎی ﺑﺘﻦ و ﻣﺤﻴﻂ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﻄـﻮر دورهای(دو ﺑـﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪ روز) اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم اﺳـﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن روش ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ارزﻳﺎبی ﺷﻮد. ﺗـﺎرﻳﺦ و زﻣـﺎن اﻧـﺪازهﮔﻴـﺮی، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎزرسی ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.

ج- ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا

اﻧﻮاع ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

 • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎ روش ﻋﺎﻳﻖﺳﺎزی ﺑﺘﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺗﻼف ﺣﺮارت و اﻓﺖ دﻣﺎ (ﻋﺎﻳﻖﺳﺎزی)
 • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎ روش ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﺘﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از وزش ﺑﺎد و ﺑﺎرش ﺑﺮف (ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن)
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮارت اﻃﺮاف ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺘﻦ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ و ﺣﻔﻆ دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎور ﺑﺘﻦ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎیﺑـﺘﻦ (ﺣﺮارﺗﻲ)
 • ﻣﺤﺒﻮس ﻛﺮدن
 • ﺗﺮکیبی از روشﻫﺎیﻓﻮق                                             
 1. ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ از دوره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ( ACI 306-88 و306-10  ACI)

دوره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ MPa 5/3 اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ذوب و ﻳﺦ.)

 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (CSA)

دوره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ MPa 7 اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ.

 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺮرات ملی 1392 )

دوره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ MPa 5 اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ.

 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ آﺑﺎ)

دوره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺑﺘﻦ رﻳﺰی و ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ MPa 5 اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ.

 1. اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻞآوری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺮﻣﺎل

ﻋﻤﻞآوری ﺑﻌﺪ از دوره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

 • اﮔﺮ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻳﺎ وﻳﮋگی مشخصی ﺑﺮای ﺑﺘﻦ ذﻛﺮ ﻧﮕﺮدد، ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ 70 درﺻـﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری 28 روزه، زﻣﺎنی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞآوری ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 • ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞآوری ﺑﺎ روش ﻋﺎﻳﻖ ﺳﺎزی ﻳﺎ ﺣﺮارتی ، ﺑﺘﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮد ﺷﻮد.
 • در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺦزدگی ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮای ﺳﺮد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞآوری، آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ اﺳـﺖ، آب دادن ﺑﻪ ﺑﺘﻦ درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞآوری ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺪت، ﺗﻮﺳﻂ CSA، 12 ﺳـﺎﻋﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • ﺑﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮای ﺳﺮد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻚﺷﺪن دارد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از 16 درﺟﻪ ﺳﺎنتیﮔﺮاد در ﻣﻌﺮض ﻫﻮای ﺳﺮدﺗﺮ از 10 درﺟﻪ ﺳﺎنتیﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، اﻗﺪاﻣﺎتی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﺸﻚﺷﺪن ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
 • ﮔﺮم ﻛﺮدن ﺣﺮارتی ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﮔﺮم، میﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﺻـﺪ رﻃﻮﺑـﺖ نسبی ﻫﻮایﮔﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 40 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮔـﺮم ﻛـﺮدن ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﻪ روش ﺧﺸـﻚ، ﻻزم اﺳـﺖ روی ﺑـﺘﻦ ﭘﻮششی ﺑـﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻓﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد (ASTM C171, ASTM C309)

ﻗﺎﻟﺐﺑﺮداری

در اﺳﺘﺎﻧﺪارد JSCE، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز اﻓﺖ دﻣﺎ در ﻣﺪت 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﻋﻤﻞآوری ، ﺗـﺎ 22 درﺟﻪ ﺳﺎنتیﮔﺮاد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﺎزك و 17 درﺟﻪ ﺳﺎنتیﮔﺮاد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺿﺨﻴﻢ اﺳﺖ.

 • ﻗﺎﻟﺐﺑﺮداری ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روشی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ دﻣﺎی ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺖ ﻧﻜﻨﺪ.
 • ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮارت درون ﺑﺘﻦ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎسبی ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 • در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻓﻠﺰی، ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﭼﻮبی ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺮارتی ﻛﻤﺘﺮی دارﻧـﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣـﺮارت را ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻔﻆ میﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 • در اﺛﺮ ﻃﻮﻻنیﺗﺮ ﺷﺪن زﻣﺎن ﮔﻴﺮش، ﻗﺎﻟﺐﺑﺮداریﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم می ﺷﻮد.
 • ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﻜﻢ روی زﻣﻴﻦ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻧﺎشی از ﻳﺦ زدن و ذوب ﺷﺪن زﻣﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺬاری ﺷﻮد.
 • ﺑﻌﺪ از ﻗﺎﻟﺐﺑﺮداری، ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای زﻣﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارتی ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺷـﻮد ﻳـﺎ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮای ﮔﺮم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 • ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آرامی ﺳﺮد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻄﺮ ﺗﺮك ﺧﻮردگی در اﺛﺮ ﮔﺮادﻳﺎن ﺗﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ داخلی و ﺧـﺎرجی ﺑﺘﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
 • ﺷﻞ ﻛﺮدن اوﻟﻴﻪ ﻗﺎﻟﺐ از ﺑﺘﻦ و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ورﻗﻪ ﻫﺎی پلی اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺮای ﮔﺮدش ﻫﻮا میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ را ﻛﻢ ﻛﻨﺪ.
 • ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻗﺎﻟﺐﺑﺮداری میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ روش ﺗﺠﺮبی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.
 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻟﺐﺑﺮداری ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻟﺐﺑﺮداري

 • ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ (ﺷﺮاﻳﻂ محیطی)

آزﻣﺎﻳﺶ (ASTM C900 Pull out) آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻔﻮذ (ASTM C803)، اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻟﺲ(ASTM C597) و آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﻜﺶ اﺷﻤﻴﺖ (ASTM C805)

 • روش ﺑﻠﻮغ سنجی

ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻳﺦ زدن

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم (ACI)

ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ MPa  24 از ﻳﺦزدگی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم (ﻣﻘﺮرات ملی)

ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖMPa 14از ﻳﺦزدگی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم (آﺑﺎ)

ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ MPa 24 از ﻳﺦزدگی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد.

 1. ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻴﻜﻞ ذوب و ﻳﺦ ﺑﻌﺪ از دوره ﻋﻤﻞآوری 

 2. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺮك ﺧﻮردگی ﺑﺘﻦ

 3. ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐﺑﺮداری اﻳﻤﻦ

 4. ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎفی ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﮔﺬاری در دوره اﺟﺮا

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
لینک کوتاه: https://www.chimisazeh.com/blog/4

پرسش، پاسخ و نظرات